Laitteiden valinta Ex-tilaan

 
Monien teollisten prosessien luonteeseen kuuluu, että läsnä on räjähtävän kaasun, höyryn tai pölyn ilmaseosta. Olipa tämä sitten prosessin sivutuote tai prosessiin kuuluva vaara, on ryhdyttävä tarvittaviin ennakkotoimenpiteisiin palon tai räjähdyksen välttämiseksi.

 

Räjähdyskolmio kuvassa 1. näyttää kolme komponenttia, jotka mahdollistavat palon tai räjähdyksen:

 

 • Polttoainelähde
 • Syttymis- tai lämmönlähde
 • Happi tai muu hapettava aine
Räjähdyskolmio

Polttoainelähteet

Teollisten prosessien polttoainelähteet jaetaan tyypillisesti kahteen tyyppiin:

 

 • “Kaasu” sisältäen höyryt ja sumut. Tyypillisiin “Kaasu”-polttoaineisiin voivat kuulua ammoniakki, metaani, vety, propaani, etaani ja butaani, joita löytyy usein kemian- ja petrokemian prosesseista.
 • “Pöly” sisältäen kuidut ja lastut. Tyypillisiin “Pöly”-polttoaineisiin voivat kuulua pölykerrokset ja -pilvet metallinkäsittelyn, elintarvike-, lääke- ja puunjalostusteollisuuden tiloissa.

 

Syttymisen lähteet

Potentiaalisia syttymislähteitä on laajalti ja niitä voivat olla kipinät leikkaus- ja hitsauslaitteista, kuumat materiaalipinnat, kitka, iskukipinät, sähköstaattiset purkaukset, salamointi ja monet muut.

 

Happi

Huomiota pitäisi kiinnittää ilman hapen lisäksi myös hapettaviin aineisiin, kuten klooriin.

 

 

Räjähdyssuojaus

Palo tai räjähdys voidaan estää tehokkaasti poistamalla yksi räjähdyskolmion kulmista. Räjähdyssuojauksen konsepti tekee juuri tämän, poistaa tai rajoittaa hapen, polttoaineen tai potentiaalisen sytytyslähteen olemassaolon. Tämä saavutetaan harkitsemalla tarkasti prosessiympäristöä, prosessin rakennetta ja käyttämällä sopivia, valitun suojausrakenteen laitteita.

 

 

 

Mikä on ATEX-direktiivi?

ATEX on lyhenne ranskankielisistä sanoista "ATmosphères EXplosives".

 

Euroopan Unionilla on kaksi ATEX-direktiiviä, “laitedirektiivi” potentiaalisesti räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden valmistajille (ATEX 114) 2014/34/EU ja “työtiladirektiivi” räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevien terveydestä ja turvallisuudesta (ATEX 137) 1999/92/EC.

 

Standardisarja IEC 60079, joka muodostaa pohjan direktiiville EU 2014/34/EU (ATEX), antaa yksityiskohtaisia ohjeita:

 

 • Tehtaan vaarallisten alueiden arvioinnista ja luokittelusta.
 • Asiaankuuluvien laitteiden Ex-suojausrakenteen valinnasta ja käytöstä.

 

 

Intrinsic safety ATEX barriers

 

 

 

Mitä on ATEX-tilaluokittelu?

ATEX 1999/92/EC -työtiladirektiivi asettaa minimivaatimukset työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi potentiaalisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.

 

Tämän direktiivin vaatimustenmukaisuuteen kuuluu vaatimus täydestä potentiaalisten riskien arvioinnista ja dokumentoinnista, sisältäen:

 

 • Syttyvien/räjähtävien materiaalien ominaisuudet.
 • Potentiaalisten päästöjen lähteet ja luokat (jatkuva, ensisijainen, toissijainen).
 • Ilmastointi & ilmaseoksen leviäminen.

 

Tätä tietoa käytetään luonnehtimaan tehtaan alueita tiloiksi, perustuen räjähtävän ilmanalan läsnäolon todennäköisyyteen ja esiintymistaajuuteen.

 

Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ATEX / IEC

 

 

 

 

ATEX-tilaluokat vs. Class/Div

Vaikka tilaluokkajärjestelmä perustuu IEC-standardeihin ja on laajasti käytössä kansainvälisesti, on kuitenkin joitakin kansallisia määräyksiä vaihtoehtoisista menetelmistä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan asetukset sähköisten järjestelmien rakenteesta ja käytöstä.

 

US National Electrical Code (NEC) ja Canadian Electrical Code (CEC) sisältävät vaihtoehtoisia määritelmiä vaarallisille tiloille, joiden erittelyyn käytetään Class- ja Division-formaatteja.

 

Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu Pohjois-Amerikassa

 

Vaikka NEC/CEC-määräyksetkin kehittyvät, on tilaluokkamalli yhä laajemmin hyväksytty.

 

 

 

Mitä ovat ATEX-laiteryhmät ja -laitekategoriat?

ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU koskee sähköisiä ja/tai mekaanisia laitteita, joita käytetään maan pinnalla/yläpuolella, maan alla ja kiinteissä asennuksissa merellä.


Erityisesti direktiivi kattaa:

 

 • Kaikki potentiaalisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut laitteet, sekä laitteet, jotka pystyvät aiheuttamaan räjähdyksen omalla potentiaalisella sytytyslähteellään.
 • Potentiaalisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut suojausjärjestelmät.
 • Komponentit, jotka määritellään välttämättömiksi laitteiden ja suojajärjestelmien turvalliselle toiminnalle, mutta joilla ei ole itsenäistä toimintoa.

 

Valmistajien vastuulla on taata, että kaikkien asiaankuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuus on arvioitu tarkasti kyseisen tuotetyypin mukaisesti.

 

Laiteryhmät

Direktiivin alaiset laitteet ja tuotteet jaetaan kahteen ryhmään:

 

Ryhmä I – Kaivosteollisuus
Koskee maanalaisia laitteita kaivoksissa ja niihin liittyviä maanpäällisiä koneistoja, jotka ovat alttiita metaanipaloille ja/tai syttyvien pölyjen päästöille.

 

Ryhmä II – Ei-kaivosteollisuus
Koskee laitteita esimerkiksi prosessiteollisuudessa, missä kaasujen, höyryjen, sumujen tai pölyjen räjähtävät ilmaseokset ovat todennäköisiä.

 

Laitekategoriat

Jokainen laiteryhmä jaetaan edelleen kategorioihin riippuen saavutettavan suojauksen tasosta.

 

Ryhmän I kategoriat:

M1:

Tämän kategorian laitteet on tarkoitettu kaivoskäyttöön ja niitä vaaditaan toimivuuden säilyttämiseksi räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintyessä.

 

M2:

Tämän kategorian laitteet on tarkoitettu kaivoskäyttöön, mutta ne poistetaan käytöstä räjähdysvaarallisen ilmaseoksen esiintyessä.

 

Ryhmän II kategoriat:

Laitekategoria 1

Tämän kategorian laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tilaluokassa 0 (kaasut) tai tilaluokassa 20 (pölyt) ja niillä on oltava erittäin korkeatasoinen luontainen suojaus. Laitteiden on tarjottava suojaa myös odotettavissa ja harvinaisissa vikatiloissa. Turvallisuus on taattava kahden itsenäisen vian esiintyessä.

Laitekategoria 2

Tämän kategorian laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tilaluokassa 1 (kaasut) tai tilaluokassa 21 (pölyt) ja niillä on oltava korkeatasoinen luontainen suojaus. Laitteiden on tarjottava suojaa myös odotettavissa vikatiloissa. Turvallisuus on taattava yhden odotettavan vian esiintyessä.

ATEX category 2 equipment

Laitekategoria 3
Tämän kategorian laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tilaluokassa 2 (kaasut) tai tilaluokassa 22 (pölyt). Laitteiden on tarjottava tarvittava suojaus normaalikäytössä.

 

 

 

ATEX-suojausrakenteet

Useita tunnustettuja räjähdyssuojauksen menetelmiä voidaan käyttää, riippuen vaaran luonteesta ja kyseessä olevasta prosessista.

 

Viittaukset standardisarjan IEC 60079 osiin ja erittelyyn antavat täydet vaatimukset kullekin suojausmenetelmälle.

 

Taulukkoihin alle on koottu yleiset suojausrakenteet sekä kaasuille että pölyille; mihin tilaluokkiin ne sopivat, suojausmenetelmät ja asiaankuuluvat IEC 60079 -viittaukset.

 

Suojaustyypit - Kaasu

ATEX-suojaustyypit – Kaasu

Suojaustyypit - Pöly

ATEX-suojaustyypit – Pöly

 

 

Takaisin PR-kirjastoon

 

Onko tämä tieto hyödyllinen?

 

Anna meille arvosana

(83 ääntä)