Forklaring af forskelle på ATEX og IECEx

 
Når antændelig gas, dampe eller brændbart støv blandes med luft i de rette forhold, opstår der en eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis der tilføjes en antændelseskilde, kan der ske en eksplosion.

 

Eksplosioner resulterer ofte i dødsfald eller alvorlig personskade sammen med betragtelige følgeskader. Der er også flere videregående finansielle og miljømæssige konsekvenser af sådanne hændelser.

 

Det er derfor afgørende, at der træffes nødvendige forholdsregler for at forebygge og indeslutte eksplosionsfarlige atmosfærer og for at forhindre, at kilder til antændelse overhovedet kan forekomme.


Det er derfor afgørende, at der træffes nødvendige forholdsregler for at forebygge og indeslutte eksplosionsfarlige atmosfærer og for at forhindre, at kilder til antændelse overhovedet kan forekomme.

 

ATEX-direktivet og IECEx-ordningen er to sådanne måder at dokumentere det rette sikkerhedsniveau på.

 

 

Hvad er forskellen på ATEX- og IECEx-certificering?

 

Selv om begge systemer er baseret på de internationale standarder fra IEC 60079-serien, er der nogle enkelte forskelle. ATEX er hovedsageligt til brug i den Europæiske Union og bliver til lov, når den indføres af en medlemsstat. IECEx er på den anden side helt og holdent baseret på standarder med alle lande i hele verden som målgruppe.

 

En fuldstændig oversigt over forskellene fremgår af IECEx-informationsguiden.

 

 

Hvad er ATEX-direktivet?

Afledt af det franske ATmosphère EXplosibles, beskriver direktivet udstyr til og anvendelse af produkter, der skal befinde sig i en eksplosionsfarlig atmosfære.

 

ATEX-certificeringen er obligatorisk i hele Europa og omfatter samtlige faser fra fremstilling til installation og anvendelse af udstyret.

 

ATEX-direktiv-logo

Der er to dele:

 

Direktiv 1999/92/EF – ATEX "bruger" Direktivet fastlægger mindstekravene til opretholdelse af sikkerhed og sundhed for personale, som potentielt bringes i fare som følge af eksplosionsfarlige atmosfærer.

 

Forholdsreglerne, der er specificeret i direktivet, omfatter:

 

  • Fuldstændig evaluering af eksplosionsrisici og tilknyttede egenskaber
  • Klassifikation af områderne med en eksplosionsfarlig atmosfære i 'zoner' med mærkning af indgangssteder
  • Opretholdelse af sikre arbejdsforhold
  • Pligt til koordinering for besøgende og underleverandører
  • Udvælgelse af egnet udstyr og egnede beskyttelsesmetoder

 

Direktiv 2014/34/EU– ATEX "udstyr" Direktivet er henvendt til producenter og fastlægger kravene til udstyr, der er beregnet til anvendelse i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer, herunder også elektrisk udstyr, der bruges over jorden, under jorden og i faste offshore-installationer.

 

Direktivet omfatter:

 

  • Alt udstyr, der er beregnet til at blive brugt i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer, og som er i stand til at forårsage en eksplosion som følge af dets egne potentielle antændelseskilder.
  • Beskyttelsessystemer, som er beregnet til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer.

 

Producenter skal sikre, at deres produkter lever op til grundlæggende krav vedr. sundhed og sikkerhed, og at de underkastes en relevant overensstemmelsesproces. Dette omfatter typisk afprøvning og certificering udført af et bemyndiget organ.

 

Certificeret udstyr mærkes med "EX"-symbolet sammen med supplerende mærkningsoplysninger vedr. beskyttelsesmetoden og temperaturklassifikationen.

 

Valg af udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer

 

 

Hvad er IECEx?

Mens ATEX-certificering er et generelt krav i EU, anerkendes den ikke alle steder på internationalt plan. 

 

IECEx-systemet (den internationale elektrotekniske kommission for eksplosionsfarlige atmosfærer) accepteres i mange lande på verdensplan.

 

IECEx-direktiv-logo

IECEx er en international certificeringsordning, som kræver fuldstændig overensstemmelse med internationale IEC-standarder.

 

Kvalificerede IECEx-testlaboratorier evaluerer produkter, der er beregnet til anvendelse i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer, og IECEx-certificeringsorganer udsteder et "IECEx-overensstemmelsescertifikat", hvis sikkerhedskravene i standarderne overholdes.


Et IECEx-overensstemmelsescertifikat giver direkte adgang til markederne i mange lande og understreger samtidigt, at et produkt er i overensstemmelse med internationale standarder og dermed overholder eventuelle lokale certificeringskrav.


Både de tekniske krav og standarderne, der bruges til at dokumentere overensstemmelse, er næsten identiske for ATEX og IECEx.


Det betyder, at det er blevet almindelig branchepraksis, at produkter har både ATEX- og IECEx-certifikater.

 

Få mere at vide om PR electronics' sortiment af ATEX- og IECEx-certificerede enheder.

 

Tilbage til PR Vidensbiblioteket

 

Er disse oplysninger nyttige?

 

Bedøm os

(95 stemmer)