Hur ATEX och IECEx skiljer sig åt

 
När brandfarlig gas, ånga eller brännbart damm blandas med luft i rätt mängd skapas en explosiv atmosfär. När en antändningskälla introduceras kan det inträffa explosioner.

 

Explosioner leder ofta till dödsfall eller allvarliga skador tillsammans med betydande indirekta skador. Detta innebär även omfattande ekonomiska och miljömässiga effekter.

 

Därför är det viktigt att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att mildra och begränsa explosiva atmosfärer och för att förhindra förekomsten av möjliga antändningskällor.


För att öka medvetenheten och skydda mot explosioner finns det ett antal direktiv och standarder som säkerställer att tillverkare och operatörer följer riktlinjerna för att uppnå högsta säkerhetsnivå.

 

ATEX-direktivet och IECEx-systemet är två sätt som demonstrerar den erforderliga säkerhetsnivån.

 

 

Vad är skillnaden mellan ATEX- och IECEx-certifiering?

 

Även om båda systemen är baserade på de internationella standarderna från IEC 60079-serien, finns det några skillnader. ATEX används främst inom den Europeiska Unionen och blir lag när det antas av någon medlemsstat. IECEx å andra sidan är helt standardbaserat med en måljurisdiktion för alla länder världen över.

 

En fullständig sammanfattning av skillnaderna finns i IECEx Informative Guide.

 

 

Vad är ATEX-direktivet?

ATEX är en förkortning av franskans ATmosphères EXplosibles som beskriver utrustningen och användningen av en produkt som ska placeras i en explosiv atmosfär.

 

ATEX-certifieringen är obligatorisk över hela Europa och omfattar alla steg från tillverkning till installation och användning av utrustningen.

 

ATEX-direktivets logotyp

Det finns två delar:

 

Direktivet 1999/92/EC – ATEX-"user" (användare) fastställer minimikraven för att säkerställa säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

 

Åtgärder som anges i direktivet inkluderar:

 

  • Fullständig utvärdering av explosionsrisker och tillhörande egenskaper
  • Klassificering av områden med explosiv atmosfär i ”Zoner” med markering av ingångspunkter
  • Säkerställande av säkra arbetsförhållanden
  • Samordningsplikt för besökare och underleverantörer
  • Val av lämplig utrustning och skyddsmetoder

 

Direktivet 2014/34/EU – ATEX "equipment" (utrustning) riktar sig till tillverkare och fastställer kraven för utrustning avsedd för användning i möjligt explosiva atmosfärer, inklusive elektrisk utrustning som används ovanför markytan, under marken och på fasta installationer till havs.

 

Direktivet omfattar:

 

  • All utrustning som är avsedd för användning i potentiellt explosiva atmosfärer och som kan orsaka en explosion genom sina egna potentiella antändningskällor.
  • Skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

 

Tillverkare måste säkerställa att deras produkter uppfyller väsentliga hälso- och säkerhetskrav och genomgår lämpliga överensstämmelseprocesser. Detta inkluderar vanligtvis testning och certifiering av ett anmält organ.

 

Certifierad utrustning markeras med ”EX”-symbolen tillsammans med ytterligare märkning som specificerar skyddsmetoden och temperaturklassificeringen.

 

Välja utrustning för explosiva atmosfärer

 

 

Vad är IECEx?

Även om ATEX-certifieringen är ett allmänt krav inom EU, är det inte allmänt erkänt internationellt.

 

IECEx-systemet (International Electrotechnical Commission for Explosive Atmospheres) är brett accepterat i många länder globalt.

 

IECEx-direktivet logotyp

IECEx är ett internationellt certifieringsschema där fullständig överensstämmelse med internationella IEC-standarder krävs.

 

Kvalificerade IECEx-testlaboratorier bedömer produkter avsedda för användning i möjligt explosiva atmosfärer och IECEx-certifieringsorgan utfärdar ett ”IECEx-certifikat om överensstämmelse” om säkerhetskraven i standarderna är uppfyllda.


Ett IECEx-certifikat om överensstämmelse möjliggör direkt marknadstillträde i flera länder, samt visar att en produkt överensstämmer med internationella standarder som stöd för alla lokala certifieringskrav.


Både de tekniska kraven och standarderna som används för att visa överensstämmelse är nästan identiska för ATEX och IECEx.


Därmed har det blivit en vanlig branschpraxis att produkter innehåller både ATEX- och IECEx-certifikat.

 

Ta reda på mer om PR electronics utbud av ATEX- och IECEx-certifierade enheter.

 

 

Tillbaka till PR Knowledge Library

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(93 röster)