Fraktionering av tyngre olja

 
Flödesmätning

 

 

Koksningsprocessen är tänkt att öka utbytet av vätska och minska utbytet av koks och kolvätegas. I processen för att förädla råoljeresterna via viskositetsreduktion med vätedonator koksas den fraktion i utflödet från visbreakeranläggningen som har högst kokpunkt. I denna process tillsätts även vätedonatorn i inflödet till koksningen, antingen genom att större mängder matas till visbreakeranläggningen eller genom att en del blandas in i inflödet till koksningen. Hur mycket koks som framställs bestäms proportionerligt genom reglering av kvantiteten vätedonator som tillsätts i visbreakeranläggningen samt inflödet till koksningen.

 

För många av processerna i koksningsanläggningen krävs det exakt ventilreglering. Detta gäller till exempel den matarventil som matar bottenprodukten från vakuumkolonnen till koksningsanläggningens fraktioneringsenhet. Det krävs stora flöden på grund av eventuella partiklar, och den måste kunna klara av höga temperaturer. Om det sker stora skiftningar i regleringen kan detta störa inflödet till koksningsanläggningens värmare och dess bränsleförbrukning.

 


Detta är en IS-tillämpning där ventilen kontrolleras av den HART-transparenta drivenheten PR 9107B, som anslutits till en analog utgång på styrsystemet. Denna lösning ger hög isolering och ultrasnabb respons.

 

 

Tillämpning:

 

 

> Vill du ha mer information? Kontakta oss.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss