PR återtags- och återvinningsprogram EU

 
Som tillverkare av elektroniska signalbehandlings- och kommunikationsmoduler erkänner PR electronics A/S sitt ansvar som producent och omfamnar möjligheten att skydda och bevara vår miljö genom att tillhandahålla säkra sätt att kassera elektroniskt avfall och batteriavfall.

 

Med detta mål i åtanke har vi skapat PR Takeback and Recycle Program som en del av vårt företags miljöinitiativ. Kunderna kan lita på att uttjänta PR-märkta produkter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

 

 

Märkning av PR-produkter

  PP-märkta produkter är märkta med symbolen med en överkryssad soptunna för att visa att elektriska och elektroniska produkter och batterier (4512) måste samlas in separat vid livscykelslutet och inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Ämnen i dessa produkter kan ha en möjlig negativ inverkan på hälsa och miljö och därför spelar användare av elektroniska produkter och batterier en viktig roll i att återvinna dessa typer av avfall och bidrar på så sätt till att skydda, bevara och förbätta miljön.

 

Återvinningstjänster

För att kunna tillhandahålla en nätverkstjänst för återtag har PR ingått partnerskap med RLG RENE GmbH som är specialister inom kassering av elektroniska produkter och batterier som nått sitt livscykelslut (d.v.s. e-avfall/WEEE). Detta gör det möjligt för oss att erbjuda kunder i Europa åtkomst till ett europeiskt nätverk och möjligheten att återvinna eller renovera och återanvända våra produkter som avleds från deponier och minskar vår miljöpåverkan. RLG RENE GmbH använder anläggningar som följer den internationella miljöstandarden ISO 14001 för att säkerställa att returnerade produkter kasseras på ett miljövänligt sätt.

För att hjälpa till att uppfylla kraven i ditt miljöledningssystem, erbjuder PR ett Certificate of Destruction (förstörelsecertifikat) till kunder på begäran för att bekräfta att dina produkter som nått sitt livscykelslut hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala bestämmelser. Se PR electronics A/S Global Producer Responsibility Statement.

 

 

PR Takeback Request (begäran om återtag)

Tryck på länken "Product Takeback Request" nedan, fyll i formuläret och skicka det. Dina uppgifter kommer att utvärderas; vi kommer att identifiera den lämpligaste återvinningsvägen/-anläggningen och erbjuda alternativ för insamling och transport.

 

> PR Takeback Request

 

 

Gratis återvinning för företagskunder

PR tillhandahåller en kostnadsfri återvinningstjänst för PR-märkta produkter i europeiska länder där våra produkter säljs. Detta ger våra kunder möjligheten att hantera produkter som nått sitt livscykelslut på ett miljövänligt sätt och återvinningen sker vid godkända anläggningar i enlighet med ISO 14001-krav.

 

 

Insamlingskostnader

Återvinningen är gratis, men vissa länder kräver att kunderna tar ansvar för att frakta produkter som nått sitt livscykelslut till en särskild insamlingsanläggning. Kunderna kan välja att ordna sina egna transportarrangemang eller använda PRs tjänst. Detta kan diskuteras vid begäran om återtag.

 

Är denna information användbar?

 

Betygsätt oss

(97 röster)