Mädätysprosessin muuttujien mittaaminen

Jätevesien käsittelyprosessin osana liete erotetaan nesteestä saostussäiliöissä ja pumpataan sitten useisiin mädättimiin. Anaerobinen bakteeri mädättimen sisällä hajottaa edelleen lietettä, vapauttaen hiilidioksidia ja metaanik...

 
 

Jäteveden pinnan ja välpän on/off-tilan mittaaminen kunnallisessa vedenpuhdistamossa

Tyypillisessä jäteveden käsittelylaitoksessa mekaaninen karkeavälppä erottelee liukenemattoman materiaalin, kuten roskat ja lumput jätevesivirrasta. Moottoroidut kaapimet poistavat kertyvän jätteen välpästä säilyttäen jäteveden...

 
 

Veden pitäminen juoksevana jäätävissä lämpötiloissa

Pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosissa jäätävät lämpötilat voivat olla riski normaalille vedenvirtaukselle joka talvi. Kun tulee tarpeeksi kylmä, vesi maanalaisissa putkissa jäätyy, joten on elintärkeää valvoa niin sanottua “r...

 
 

Sähkömoottoreiden laakerien ja käämien lämpötilavalvonta

Suuret jätevesien käsittelylaitokset usein luottavat nostoasemiin siirtääkseen jätevettä viemärijärjestelmästä käsittelylaitokseen.

 
 

Kemikaalivirran ja säiliön pinnan valvonta vedenpuhdistusprosessissa

Ensimmäisiä vaiheita kunnallisen jäteveden käsittelyssä on lietteen erottaminen jätevesinesteestä. Tämän erotusprosessin nopeuttamiseksi kemiallista saostajaa eli höydytettä, kuten alumiinisulfaattia, lisätään jäteveteen. Saost...

 
 

Prosessimittaukset syövyttävissä ympäristöissä, suolaveden tai suolaisen ilman johdosta

Yksi kenttäinstrumentoinnin tärkeimpiä haasteita offshore- ja marine-sovelluksissa, on asennusympäristön syövyttävä vaikutus.

 
 

Lämmönvaihtimien eroarvot

Lämmönvaihtimet ovat erottamaton osa monia teollisia prosesseja, kemiantehtaista vedenkäsittelylaitoksiin. Niiden avulla prosessit toimivat tehokkaasti ja talteen saatua energiaa voidaan käyttää tehtaan muissa osissa.

 
 

Yleinen erotussovellus jätevesilaitoksissa, käyttäen lähtöpiiristä voimansa saavaa virtaerotinta 3186B

Kirkastetun veden varastosäiliöiden pinnankorkeuden valvonta 4-johdin pintalähettimellä, on jätevesilaitoksissa erittäin yleistä. Haasteena on liittää pintalähettimen aktiivinen lähtöviesti, ohjauslogiikan aktiiviseen analogitu...